ទង់ជ័យខ្មែរ Cambodia Flag

ឈ្មោះជនជាតិខ្មែរ

Khmer Names

       

       

       

       

       

       

       

       

       

បង្ហាញឈ្មោះទាំងអស់

 

ផ្លែឈើ​ខ្មែរ

(Khmer Fruits)

 

បន្លែ​ខ្មែរ

(Khmer Vegetables)

 

ផ្ទះបាយ​ខ្មែរ

(Khmer Kitchen)

 

My Guestbook

បន្លែ​ខ្មែរ

កំប្លោក - Water hyacinth

ការ៉ុត - Carrot

ខាត់ណា - Chinese kale

ខ្ញី - Ginger

ខ្ទឹមស - Garlic

ខ្ទឺមក្រហម - Shallot

ឃ្លោក - Gourd

ឆៃថាវ - Chinese turnip

ជីនាងវង - Mint

ជីរវ៉ាន់ស៊ុយ - Celery

ជីរអង្កាម - Peppermint

ត្រកួន - Bind weed, water convolvulus

ត្រកួន - Water convolvulus, bind weed

ត្រប់វែង - Eggplant

ត្រយូងចេក - Banana flower pod

ត្រសក់ - Cucumber

ត្រសក់ស្រូវ - Melon

ត្រឡាច - Wax gourd

ត្រាវ - Taro

ទំពាំង - Bamboo shoot

ននោង - Zucchini

ប៉ិកួក - Jicama

ផ្កាខាត់ណា - Cauliflower

ព្រលឹត - Waterlily

ម្ទេស - Chili

ម្ទេសផ្លោក - Green pepper

ម្ទេសហាវៃ - Sweet pepper

ម្រះ - Bitter melon

ម្រះព្រៅ - Basil

ម្អម - Caraway

ល្ពៅ - Pumpkin

ល្មៀត - Saffron

សណ្តែកកួរ - Yard-long bean

សណ្តែកដី - Groundnut, Monkey nut, Peanut

សណ្តែកបណ្តុះ - Bean sprout

សណ្តែកបាយ - Green bean

សណ្តែកសៀង - Soy bean

សាឡាត់ - Lettuce

ស្ពៃក្តោប - Cabbage

ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ - Kale

ស្ពៃខៀវ - Mustard

ស្ពៃចង្កឹះ - Chinese green

ស្ពៃស - Chinese cabbage

ស្លឹកខ្ទឹម - Spring onion

ស្លឹកគ្រៃ - Lemon grass

ស្លឹមគូឆាយ - Chive 

Khmer Vegetables

Bamboo shoot: ទំពាំង

Banana flower pod: ត្រយូងចេក

Basil: ម្រះព្រៅ

Bean sprout: សណ្តែកបណ្តុះ

Bind weed, water convolvulus: ត្រកួន

Bitter melon: ម្រះ

Cabbage: ស្ពៃក្តោប

Caraway: ម្អម

Carrot: ការ៉ុត

Cauliflower: ផ្កាខាត់ណា

Celery: ជីរវ៉ាន់ស៊ុយ

Chili: ម្ទេស

Chinese cabbage: ស្ពៃស

Chinese green: ស្ពៃចង្កឹះ

Chinese kale: ខាត់ណា

Chinese turnip: ឆៃថាវ

Chive: ស្លឹមគូឆាយ

Cucumber: ត្រសក់

Eggplant: ត្រប់វែង

Garlic: ខ្ទឹមស

Ginger: ខ្ញី

Gourd: ឃ្លោក

Green bean: សណ្តែកបាយ

Green pepper: ម្ទេសផ្លោក

Groundnut, Monkey nut, Peanut: សណ្តែកដី

Jicama: ប៉ិកួក

Kale: ស្ពៃក្រញ៉ាញ់

Lemon grass: ស្លឹកគ្រៃ

Lettuce: សាឡាត់

Melon: ត្រសក់ស្រូវ

Mint: ជីនាងវង

Monkey nut, Groundnut, peanut: សណ្តែកដី

Mustard: ស្ពៃខៀវ

Peanut, Groundnut, Monkey nut: សណ្តែកដី

Peppermint: ជីរអង្កាម

Pumpkin: ល្ពៅ

Saffron: ល្មៀត

Shallot: ខ្ទឺមក្រហម

Soy bean: សណ្តែកសៀង

Spring onion: ស្លឹកខ្ទឹម

Sweet pepper: ម្ទេសហាវៃ

Taro: ត្រាវ

Water convolvulus, bind weed: ត្រកួន

Water hyacinth: កំប្លោក

Waterlily: ព្រលឹត

Wax gourd: ត្រឡាច

Yard-long bean: សណ្តែកកួរ

Zucchini: ននោង